Vedtægter for foreningen Salsa Latina

 • Vedtægter for foreningen Salsa Latina

  §1 Foreningens navn

  Foreningens navn er Salsa Latina

  §2 Foreningens hjemsted

  Roskilde Kommune.
  Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem

  §3 Foreningens formål

   Fremme dans, kultur og socialt samvær i Roskilde

  §4 Medlemskab

  Alle der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.

  Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

  Kontingentet er årligt og følger foreningens regnskabsår.

  §4.2

  Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent.
   Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

   §4.3
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange,
  at  eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
  Bestyrelsen skal have mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem arbejder imod det foreningen står for.

  Det kan være tilfælde, hvor medlemmer optræder illoyalt over for foreningen.

  Det kan fx være en situation hvor medlemmet:

  Bagtaler bestyrelsen

  Spreder falske rygter, der kan betyde tabt goodwill i lokalsamfundet

  Mobber andre medlemmer eller er voldelig m.m.

  §5 Generalforsamlingen

  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

  §5.2
  Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling.
  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af september.

  §5.3
  Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før, og medlemmerne skal have kendskab
  til den endelige dagsorden med med bilag 7 dage før.            

  §5.4

  Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

  §5.5

  Alle der er myndige medlemmer, kan vælges til bestyrelsen

  §5.6

  Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
  Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.  Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved kampvalg.

  §5.7 Generalforsamlingens dagsorden
  Bestyrelsens valg af dirigent

  1.   Valg af stemmetællere

  2.   Bestyrelsens beretning

  3.   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  4.   Fastsættelse af kontingent

  5.   Indkomne forslag

  6.   Forslag til handlingsplan og budget

  7.   Valg af bestyrelse og suppleanter

  8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

  9.   Eventuelt

  §6 Ekstraordinær generalforsamling

  Et flertal i bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,

  når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

  §6.2

  Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen.
  Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.
  Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

  §7 Bestyrelsen

  Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.            

  §7.2

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne
  mellem sig, med minimum en formand og en næstformand.
  Bestyrelsen kan vælge at udpege en ekstern kasserer.

  §7.3

  Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges

  §7.4

  Der vælges hvert år op til 3 suppleanter til bestyrelsen
  Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet.  Suppleanten har ikke stemmeret

  §7.5

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, den ene skal være formanden.

  §7.6

  Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

  §7.7

  Foreningens medlemmer og bestyrelses og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
  Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser ud over kontingent forpligtelsen.
  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  §8 Regnskab

  Regnskabet afsluttes 30. april (regnskabsperioden er 1/5 – 30/4)

  §8.2

  Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over Indtægter og  udgifter samt en status.
  Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

  §8.3

  Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.            

  §9 Dispositionsret
  Det er formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.

  Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper                                                                                

  §10 Vedtægtsændringer

  Ændringer af vedtægter kan vedtages på den ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst   2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

  §11 Opløsning af foreningen

  Foreningen kan opløses med ¾ flertal af de fremmødte på to for hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

  §11.2
  I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til kulturelle formål i Roskilde, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 • Foreningen har adresse hos formanden.