Vedtægter for foreningen Salsa Latina

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Salsa Latina

 

 • 2 Foreningens hjemsted

Roskilde Kommune.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem

Foreningen har adresse hos formanden.

 

 • 3 Foreningens formål

Fremme dans, kultur og socialt samvær i Roskilde

 

 • 4 Medlemskab

Alle der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.

Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

Kontingentet er årligt og følger foreningens regnskabsår.

 • 4.2

Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent.

Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

 • 4.3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod

foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at

eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen skal have mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem

arbejder imod det foreningen står for.

Det kan være tilfælde, hvor medlemmer optræder illoyalt over for foreningen.

Det kan fx være en situation hvor medlemmet:

Bagtaler bestyrelsen

Spreder falske rygter, der kan betyde tabt goodwill i lokalsamfundet

Mobber andre medlemmer eller er voldelig m.m.

 • 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

 • 5.2

Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle

medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen

afholdes inden udgangen af september.

 • 5.3

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før, og

medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med

med bilag 7 dage før.            

 • 5.4

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

 • 5.5

Alle der er myndige medlemmer, kan vælges til bestyrelsen

 • 5.6

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal

vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger

afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,

hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen

ønsker det samt ved kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

 1. Bestyrelsens valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag til handlingsplan og budget
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Et flertal i bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,

når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 • 6.2

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage

efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.

Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 • 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige

generalforsamlinger.            

 • 7.2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne

mellem sig, med minimum en formand og en næstformand.

Bestyrelsen kan vælge at udpege en ekstern kasserer.

 • 7.3

Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges

 • 7.4

Der vælges hvert år op til 3 suppleanter til bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder

suppleanten i stedet.  Suppleanten har ikke stemmeret

 • 7.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til

stede, den ene skal være formanden.

 • 7.6

Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde

og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

 • 7.7

Foreningens medlemmer og bestyrelses og udvalgsmedlemmer hæfter ikke

personligt for de foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen

hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser ud over kontingent

forpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller

udbytte af nogen art.

 

 • 8 Regnskab

Regnskabet afsluttes 30. april (regnskabsperioden er 1/5 – 30/4)

 • 8.2

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over Indtægter og

udgifter samt en status.

Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 • 8.3

Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af

generalforsamlingen valgte revisor.            

 

 • 9 Dispositionsret

Det er formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå

aftaler på foreningens vegne.

Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer

eller nedsatte arbejdsgrupper                                                                                

 • 10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan vedtages på den ordinær eller ekstraordinær

generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst   2/3 af de fremmødte

stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

 • 11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses med ¾ flertal af de fremmødte på to for hinanden følgende

generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til kulturelle formål i Roskilde, som besluttes på den opløsende generalforsamling.