Vedtægter for foreningen Salsa Latina

§1

Foreningens navn er Salsa Latina

§2

Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.

§3

Foreningens formål er at fremme latinamerikansk dans og kultur i Roskilde

§4

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelse medlem

Foreningen kan godt benytte en ekstern som kasserer.

Foreningen har adresse hos formanden.

§5

Enhver kan blive medlem af foreningen.

Medlemskab er kun gyldigt ved rettidigt indbetalt kontingent.

Ethvert stemmeberettiget medlem skal være myndig.

Ethvert medlem kan udmelde sig uden varsel.

§6

Generalforsamlingen er Salsa Latina´s øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september, og indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel til medlemmerne af foreningen.

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Dagsordenen skal udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen, og skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskab og forelægger budget.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af to suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§7

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis mindst 1 medlem kræver det.

§8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer; alle vælges for to år ad gangen.

Første gang vælges 3 medlemmer for to år og 2 for ét år.

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov og hvor foreningens medlemmer kan indgå.

Bestyrelsen kan oprette selvstændige udvalg i forbindelse med arrangementer, udenlandsturer m.v.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer senest én måned efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Foreningens medlemmer og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ud over kontingent forpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for ét år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen.

Medlemskabet løber fra 1.5. – 30.4.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Formuen anbringes i en bank, bortset fra en mindre arbejdskapital.

Den kontante beholdning må ikke overstige 2000 kr. i mere end 3 bankdage.

Træk på kontoen over 10000 kr. skal godkendes af kasser og formand ved gyldig underskrifter.

Foreningen kan bruge kr. 10.000 på en eller anden form for aktivitet for evt. at støtte unge mennesker i Roskilde. Der bliver ikke brugt penge uden det er vendt i bestyrelsen – og godkendt (generalforsamling 2012)

§10

Regnskabsåret følger aktivitetsåret fra 1. maj til 30. april..

§11

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis det skriftligt ønskes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. I begge tilfælde skal der om muligt gives mindst 14 dages varsel i form af skriftlig meddelelse.

§12

Salsa Latina´s vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§13

Salsa Latina kan nedlægges, hvis det besluttes på en generalforsamling samt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med mindst 14 dages varsel

ved skriftlig meddelelse. På begge generalforsamlinger skal mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemme for nedlæggelse. Eventuelle aktiver ved nedlæggelse går til kulturelle formål i Roskilde.

15.5.2002.

§4 er ændret til ekstra ord Vedtagetpå den stiftende generalforsamlingd. 5. juni 2001.

Sidste linie i § 13 ændret til den nuværende påGeneralforsamlingen inær generalforsamling den 27.10.2012hold.

Foreningen bygger udelukkende på frivillig, ulønnet arbejdskraft fra især bestyrelsen,

men også de ordinære medlemmer. Det er frivilligheden der bærer værket hvilket har

gjort Salsa Latina til Danmarks største salsaforening. Det betyder, at når du er medlem

her er du en del af det. Foreningen er afhængig af, at man som medlem byder ind, hvis

man har ressourcer og overskud til at gøre en forskel.

Vi er en meget social forening, hvor alle hurtigt lærer hinanden at kende, via dansen og

ikke mindst gennem de utallige sociale arrangementer, som løber af stablen året rundt.

Vi lægger ikke kun vægt på dansen, men også på det at få et godt socialt danse-netværk.

Foreningen er medlem af DGI, hvilket betyder at vores medlemmer kan få tilskud i forskellige sammenhænge.

Vi har ugentlige salsa dansehold i seks niveauer og ud fra interesse fra medlemmerne,

er der også udsprunget vores populære Ballroom og standard/latin hold i 5 niveauer.  Holdene bliver sammen sat 2 X årligt og vi gør vores bedste for at få alles ønsker opfyldt.

Undervisningen foregår i en afslappet og humoristisk atmosfære, på Hedegårdenes skole

og på Gråbrødre skole

Ud over den faste undervisning, har vi utrolig mange aktiviteter og medlemsfester i løbet af året, som man som medlem deltager billigt eller gratis i.

For at læse mere, klik på links i banneret. 

Se mere under undervisning – og tilmeld/betaling. 

I menuen øverst kan du læse om bestyrelsen, udvalg, vedtægter m.m.

Privatlivspolitik klik her